Regulamin biblioteki szkolnej

1.      Ze zbiorów biblioteki szkolnej ZSM CKP Nr 2 im. Św. Józefa mogą korzystać  uczniowie, nauczyciele, słuchacze, wychowankowie internatu, pracownicy szkoły oraz rodzice w czasie określonym harmonogramem pracy.

2.      Dokumentem uprawniającym do korzystania z biblioteki szkolnej i identyfikującym czytelnika jest „Legitymacja czytelnika”:

 • •   Prawo do posługiwania się „Legitymacją czytelnika” ma tylko jej właściciel, nie wolno dokumentu udostępniać innym osobom.
 • •   Zgubienie lub kradzież legitymacji należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równiej kwocie opłaty skarbowej od poswiadczenia własnoręczności podpisu.
 • •   Opłatę wnosi się na rachunek bankowy szkoły wskazany odpowiednio przez Dyrektora.
 • •   Pierwsza legitymacja jest wydawana czytelnikowi bezpłatnie, na cały cykl kształcenia lub pracy, a odbiór - potwierdzany własnoręcznym podpisem.
 • •   Nauczyciele, pracownicy szkoły, słuchacze lub wychowankowie internatu mogą otrzymać „Legitymację czytelnika” po pisemnym zgłoszeniu nauczycielowi bibliotekarzowi. Rodzice mogą korzystać z legitymacji swojego dziecka.
 • •   Posiadanie „Legitymacji czytelnika” zobowiązuje do znajomości regulaminów i ich przestrzegania.

3.      Jednorazowo można wypożyczyć cztery tytuły wydawnicze. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad lub konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby tytułów na dłuższy termin.

4.      Lektury szkolne i inne dokumenty biblioteczne wypożyczane są na okres trzech tygodni.

5.      Książki należące do księgozbioru podręcznego lub szczególnie wartościowe są udostępniane tylko w czytelni. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza, niektóre pozycje mogą być wypożyczone do skserowania lub pod koniec pracy biblioteki do domu, pod warunkiem zwrotu w ustalonym terminie.

6.      Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać.

7.      Jeżeli czytelnik zgubi lub zniszczy książki /inne materiały biblioteczne/, ma obowiązek - po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem – odkupić je.

8.      Pod koniec roku szkolnego książki i inne materiały powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie. Karty obiegowe podpisywane będą po rozliczeniu się całej klasy z biblioteką.

9.      Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

Białystok, dn. 02.09.2011 r.

 

Regulamin korzystania z komputerów w czytelnia
(Multimedialne Centrum Informacyjne - MCI)

 1. Z komputerów w czytelni korzystać mogą uczniowie, słuchacze, wychowankowie internatu, nauczyciele i pracownicy szkoły w wyznaczonych godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego należy:
  - zgłosić się do nauczyciela bibliotekarza, aby zarejestrować się za pomocą „Legitymacji czytelnika”, 
  - sprawdzić stan sprzętu oraz zgłosić ewentualne usterki i nieprawidłowości.
 3. Za uszkodzenie stanowiska komputerowego osoba korzystająca (lub rodzic  w przypadku osób nieletnich) ponosi odpowiedzialność materialną.
 4. Przy braku wolnych stanowisk nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć czas korzystania z komputera do 30 min. lub udzielić pierwszeństwa osobom poszukującym materiałów niezbędnych do nauki.
 5. Użytkownik ma obowiązek zgromadzone przez siebie dane zabezpieczyć przed utratą we własnym zakresie.
 6. Jeżeli użytkownik opuści stanowisko na dłużej niż 5 min. zostanie ono udostępnione innym użytkownikom bez zabezpieczenia wyszukiwanych wcześniej danych.
 7. Użytkownikom komputerów i internetu zabrania się:
  - samodzielnego instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu, dekompletowania sprzetu,
  - korzystania z programów typu gadu–gadu i czatów oraz wszelkiego rodzaju gier,
  - przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo, powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe oraz oszczerstw i treści obrażających uczucia innych,
  - wyszukiwania i rozpowszechniania treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści,
  - uprawiania hazardu,
  - rozpowszechniania niechcianych wiadomości e-mail (spam-u),
  - wykonywania czynności naruszających prawa autorskie,
  - prowadzenia działalności komercyjnej,
  - działania na szkodę innych użytkowników Internetu.
 8. Użytkownicy MCI mogą drukować przy użyciu drukarki sieciowej niezbędne materiały związane z edukacją (z wyłączeniem „ściąg”), materiały do gazetek znajdujących się na korytarzach szkoły oraz matryce sprawdzianów, testów i egzaminów przygotowane przez nauczycieli. Papier do drukowania każdy użytkownik zapewnia we własnym zakresie.
 9. Dokumenty przygotowane do drukowania należy okazać nauczycielowi bibliotekarzowi w celu uzyskania zgody na wydruk.
 10. W trakcie pracy obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania napojów i posiłków przy stanowiskach komputerowych.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

Regulamin obowiązuje od dn. 02.09.2011 r.


Opracowanie:
Elżbieta Cieszkowska
Ewa Zyskowska