Mechaniak w projekcie CENTRUM KOMPETENCJI BOF

Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2  bierze udział w projekcie „Centrum kompetencji BOF Kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowany przez Miasto Białystok. W ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projektem jest objętych 13 szkół zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, a główne zadanie polega na koordynacji, modernizacji i dostosowaiu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy na terenie BOF.

Uczniowie ZSM CKP Nr 2 biorą udział w doradztwie kompetencji obejmującym ocenę predyspozycji zawodowych i doradztwo edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji do pracy. Realizują szkolenia zawodowe, specjalistyczne zajęcia na uczelniach i kursy przygotowawcze na studia. Opracowują samodzielne projekty badawczo-wdrożeniowe w formie indywidualnych grantów. Nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu biorą udział w szkoleniach z zakresu modernizacji szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych pakietów edukacyjnych.