Białystok, dn. 13.06.2018

Zamawiający:

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2

im. Św. Józefa, 15-959 Białystok, ul. Bronickiego 14.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


KONSERWACJA BOISKA SZKOLNEGO
 PRZY  ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 14

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości szacunkowej 30 tyś EURO w Zespole Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku.

 

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Część 1. Konserwacja boiska szkolnego ze sztuczną trawą z uzupełnieniem granulatu

 1. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni boiska z zanieczyszczeń (ok. 5800m2)
 2. Szczotkowanie twarde w celu wyprostowania trawy oraz spulchnienia i rozluźnienia granulatu
 3. Mechaniczne czyszczenie granulatu
 4. Dostawa 4 ton granulatu SBR o frakcji 0,5 – 2,5
 5. Uzupełnienie granulatu
 6. Szczotkowanie miękkie w celu wyrównania nawierzchni
 7. Na zastosowane materiały należy przekazać zamawiającemu niezbędne certyfikaty, zaświadczenia dopuszczające produkty do użytku.

 

Część 2 – wymiana piłkochwytów, dostawa bramek, naprawa boksu

 1. Usuniecie obecnej siatki piłkochwytu
 2. Dostawa i montaż ok. 600m2 (2kpl. - 5m wysokości x 60m długości) siatki polipropylenowej PP zielonej węzłowej (oczko siatki 10x10cm, grubość sploty 5mm), wraz z linką naciągową
 3. Siatki winny być zamontowane do istniejących słupów przeznaczonych do montażu piłkochwytów.
 4. Dostawa bramki przenośnej aluminiowej z siatką do piłki nożnej o wymiarach 2,44 x 7,32 (1szt.)
 5. Dostawa kompletu bramek aluminiowych przenośnych z siatkami do piłki nożnej 2 x 5 (komplet – 2 szt. bramek)
 6. Naprawa boksów trenerskich – uzupełnienie pleksy.
 7. Na dostarczone towary należy przekazać zamawiającemu niezbędne certyfikaty, zaświadczenia dopuszczające produkty do użytku.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 1. Opis warunków realizacji zamówienia oraz cena oferty:

1.  Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę i zamontowane towary.

2. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem, dostarczeniem towarów.

3.   Oferent sporządzając cenę oferty powinien dokonać wizji lokalnej

4.   Cena oferty – cena brutto.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami zapytania ofertowego.
 2. Oferent przyjmuje bez zastrzeżeń postanowienia projektu umowy o realizację przedmiotu umowy.
 3. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i zapytania składane przez Zamawiającego i Oferenta wymagają formy pisemnej.
 4. Oferent powinien dostarczyć ofertę do sekretariatu Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14
 5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa, 15-959 Białystok, ul. Bronickiego 14 (sekretariat) w terminie do dnia 19.06.2018r. do godz. 12.00

 

 1. Kryteria oceny ofert.

 

Kryterium

Maksymalna ilość punktów

Cena

100%

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczonych w oparciu o kryteria podane w tabeli.

Ocena oferty - Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzymuje 100 pkt.

                                           

 Cena =    Cena oferowana minimalna/Cena badanej oferty x  100%

                                           

 1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.
 1. Oferent, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym o wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Integralną część zapytania ofertowego stanowi projekt umowy. Umowa z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta na warunkach wynikających z projektu umowy – załącznik nr 3 do ZO.

 

 1. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego:

            Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2

im. Św. Józefa, 15-959 Białystok, ul. Bronickiego 14

 

 1. Załaczniki:

1 – oferta.

2 – umowa