Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia z zakresu obsługi urządzenia do komputerowej obsługi pojazdu typu KTS Bosch oraz 8 godzinnego szkolenia SEP - Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV dla 5 nauczycieli/lek teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „MECHANIAK BLIŻEJ RYNKU PRACY” nr RPPD.03.03.01-20-0102/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/2018

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia oferenta.

Załącznik nr 3 – Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - brak powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

Wyniki Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2018