Wzorem lat ubiegłych, w lutym 2019 r. odbyła się cykliczna akcja na rzecz podopiecznych Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Eleos.

Do świetlicy może uczęszczać każde dziecko z osiedla TBS w wieku 7-14 lat. Organizacja czasu wolnego dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 18.00. Świetlica socjoterapeutyczna stawia sobie za cel nie tylko pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych i socjoterapię dzieci, ale także zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, uspołecznianie i uwrażliwianie na innych. Zatrudnieni w placówce pedagodzy pomagają w kontroli negatywnych emocji oraz konstruktywnym rozwiązywaniu problemów. Placówka ma również bogatą ofertę zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia, umiejętności i zainteresowania podopiecznych.

W tym roku już po raz dziesiąty przekazaliśmy podopiecznym świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Pietkiewicza gry planszowe, puzzle, materiały do zajęć plastycznych oraz książki. Inicjatorką i organizatorką akcji jest opiekuna Szkolnego Koła PCK Elżbieta Cieszkowska.

Za dar serca wszystkim nauczycielom – w imieniu obdarowanych – serdecznie dziękujemy.

Podziękowanie