REKRUTACJA KANDYDATÓW

1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na podstawie złożonych podań o przyjęcie do internatu.

Podanie o przyjęcie do internatu - do pobrania (kandydaci) 

2. Podanie o przyjęcie do internatu należy składać w sekretariacie ZSM CKP Nr 2 im. Św Jóżefa w Białymstoku ul. Broniewskiego 14.

3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSM CKP NR 2 im. Św. Jóżefa w Białymstoku. W dalszej kolejności na wolne miejsca     przyjmowani są uczniowie z innych szkół ponadgimnazjalnych.

4. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów wobec wszystkich stosowane są jednakowe kryteria przyjęcia - patrz poniżej - kryteria naboru.

5. Do internatu kandydaci zapisywani są jeden raz, na cały etap kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej.

6. W kolejnych latach składa się jedynie deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie.

Deklaracja kontynuowania pobytu w internacie

 

 TERMINARZ REKRUTACJI

04.05 - 31.05.2017 r. - przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie - deklaracja do pobrania.

04.05 - 10.07.2017 r. - przyjmowanie wniosków o przyjęcie do internatu nowych kandydatów - podanie do pobrania.

12.07.2017 r. - ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce.

12.07.2017 r. - rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.

25.08.2017 r. - po godz.10.00 - ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce.

 

KRYTERIA NABORU DO INTERNATU ZSM CKP NR 2 IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU

1. Podanie o internat z dołączonym zaświadczeniem o dochodach za ubiegły rok, aktem urodzenia oraz zaświadczeniem o stałym zameldowaniu.

2. Pierwszeństwo do internatu mają uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku z klas I.

3. Uczniowie z domu dziecka, sieroty, półsieroty oraz uczniowie pochodzący z rodzin najuboższych.

4. Odległość od miejsca zamieszkania (udogodnienia komunikacyjne).

5. W przypadku wolnych miejsc do internatu mogą być przyjęci uczniowie z innych szkół z terenu miasta - dla których obowiązują te same kryteria przyjęcia.

 

ZAPEWNIAMY:

     Wychowankowie naszego internatu mieszkają w pokojach 2, 3 lub 4 - osobowych.  Na wyposażeniu pokoju znajduje się koc, kołdra, poduszka. Zapewniamy całodobową  opiekę pedagogiczną przez 5 dni w tygodniu i bardzo dobre warunki socjalno-bytowe w połączeniu z niską odpłatnością za zakwaterowanie. Wyżywienie to cztery pełnowartościowe  posiłki – śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja – w najkorzystniejszej cenie. Gwarantujemy też dobre warunki do nauki i odpoczynku, możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwo w wolontariacie, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz rozwijanie samorządności i samodzielności. Wychowankowie naszego internatu mają możliwość korzystania z internetu bezprzewodowego, z sali gimnastycznej i siłowni oraz kompleksu boisk sportowych przy szkole. W budynku interantu mieści się również z biblioteka szkolna z czytelnią i oraz stanowiskami komputerowymi oraz gabinet szkolnej pielęgniarki.

       Ponadto organizujemy indywidualną pomoc w nauce, wyjścia na imprezy kulturalne w mieście, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wycieczki krajoznawcze, wyjścia na pływalnię i lodowisko.

 PROPONUJEMY:

1. Zajęcia sportowe: zajęcia w siłowni, wyjścia na salę gimnastyczną ZSM, udział w turniejach i zawodach międzyinternackich. turnieje wewnątrzinternackie

2. Zajęcia plastyczne: działalność sekcji dekoratorskiej,

3. Konkursy: historyczne, filmowe, językowe

4. Działalność w samorządzie 

5. Inne imprezy kulturalno-oświatowe

  

      Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego NR 2 im. Św. Józefa w Białymstoku.

Do pobrania

Deklaracja kontynuowania pobytu w internacie

Podanie o przyjęcie do internatu 

Broszura reklamowa

Zgłoszenia - podania o przyjęcie do internatu należy składać w sekretariacie szkoły:
 15-959 Białystok, ul Broniewskiego 14 (tel. 0-85-65-13-850)

 

 Opłaty za internat, wyżywienie, obiady (do 10 każdego miesiąca) prosimy wpłacać
na nr konta 65 1240 1154 1111 0010 3578 7359

 ODBIÓR KARTEK W KASIE SZKOŁY